EJMAFLEX s.r.o.

Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna

 

Tel.:+420 544 227 760
Fax.:+420 544 227 761
GSM:+420 603 265 341
Email:ejmaflex@maflex.cz
armatury@maflex.cz

 

Ochrana osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při zpracování dotazů, poptávek a objednávek, a to hlavně při používání účetního programu Money S3.

Na úvod

 1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Společností my, společnost

   EJMAFLEX s.r.o., IČ 255 09 446, se sídlem Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, e-mail: armatury@maflex.cz, telefon +420 544 227 761

   Zákazníkem jste Vy, zákazník, kterému společnost prodává zboží

   Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně Vás e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

   Tyto zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob při vyřizování záležitostí vyplývajících z obchodního styku, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Jsme správci osobních údajů

 1. Odesláním objednávky nebo projevením zájmu o naše produkty začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů. Prohlížením našich webových stránek nedochází ke shromažďování osobních údajů. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
   
 2. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
  1. jméno a příjmení zákazníka, pokud se jedná o fyzickou osobu
  2. jméno a příjmení osob získaných z komunikace ohledně zakoupení výrobků
  3. jméno, příjmení a pracovní zařazení osob označených objednatelem pro zaslání výrobků na jinou adresu než je sídlo společnosti objednatele
  4. adresa
  5. adresa elektronické pošty (e-mail) osob dle písm. a), b), c)
  6. číslo bankovního účtu zákazníka
  7. telefonní číslo osob dle písm. a), b), c)
  8. IČ a DIČ zákazníka
  9. obsah telefonické (písemně) a e-mailové (v archivech Internet Explorer) komunikace při řešení požadavků ohledně osob uvedených v písm. c) a při objednávce ohledně osob uvedených v písm. a), b)

Vzor zpracování údajů – neodpovídá skutečnosti, nemá správné údaje:


 

 1. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
  1. splnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí jednání o smlouvě před zakoupením výrobku, proces uzavírání a plnění smlouvy (tj. prodej výrobků za splnění obchodních naší společnosti) prostřednictvím telefonu, e-mailové komunikace, osobní návštěvou zákazníka nebo po Skypu), informování, co je ohledně vývoje výrobků nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké nabízíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných výrobků
    
 2. Telefonickou komunikaci se zákazníkem si zaznamenáme a uložíme k příslušné zakázce po dobu určenou Skartačním řádem, abychom na základě ní mohli poskytovat kvalitnější služby a okamžitě a efektivně vyřídit Vaše požadavky.
   
 3. Osobní údaje podle tohoto článku zpracováváme po dobu trvání účinnosti jednotlivých objednávek/nabídek uvedených v odst. 3 písm. a), minimálně 2 roky (záruční lhůta), nejdéle však 15 let po jejím skončení pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a zákazníkem související s daným obchodním případem nebo těmito Zásadami ohledně náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu Vás můžeme oslovit s nabídkou našich výrobků odst. 3 písm. b) ještě 1 rok po skončení účinnosti smluv uvedených v odst. 3 písm. a).
   
 4. Při vyřizování smluv uvedených v odst. 3 a nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů stejně jako souhlasíte, že můžeme předat Vaše osobní údaje i dalším zpracovatelům, bude-li to nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů:
  1. Softwarovou službu údržby webových stránek a schránek e-mailové komunikace zajišťuje Martin Jemelka - SIMPLESS.
    
  2. Služby zpracování účetnictví zajišťuje firma Porubský s.r.o.

Zpracovávání údajů na základě souhlasu

 1. Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
   
 2. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaným v e-mailu.
   
 3. Souhlas nám můžete udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě, abychom Vás mohli oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám služby a výrobky, tj. zasílat Vám obchodní sdělení, která přímo souvisejí s našimi produkty, a informovat Vás o probíhajících akcích, nových produktech nebo bonusech apod.
   
 4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu účinnosti smluv uvedených v odst. 3 písm. a) a 24 měsíců po jeho skončení. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu armatury@maflex.cz.
   
 2. Pokud nebudete chtít dostávat e-maily o produktech prodávaných naší společností, můžete se z odběru vždy odhlásit na stejné e-mailové adrese.
   
 3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o produktech.
   
 4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.

Nakládání s Vašimi údaji vloženými do účetního systému Money S3 a dokumentace zakázek/nabídek

Vnesením a uložením údajů do systémů uvedených výše můžeme zpracovávat osobní údaje. Naše společnost přijala přiměřená bezpečnostních opatření, aby nedošlo k úniku nebo zneužití uložených osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou poučeni, zabezpečili jsme přístup k zařízením přístupovými hesly, uchováváme jen ty údaje, které nutně potřebujeme.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 1. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů subjektů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.
   
 2. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
   
 3. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
   
 4. Prostřednictvím webových stránek www.maflex můžeme shromažďovat a využívat údaje z objednávek/poptávek zaslaných nám z webu e-mailem.
   
 5. Po ukončení zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme, v účetním programu anonymizujeme.
   
 6. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
   
 7. E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
   
 8. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeném s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme.
   
 9. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislostí s únikem osobních údajů či jiné skutečnost která vede ke vzniku újmy, poskytneme zákazníkovi součinnost. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
   
 10. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
   
 11. Osobní údaje budou zpracovávány v účetnictví společnosti elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR. V systému zakázek/poptávek i v písemné podobě.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  1. nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu armatury@maflex.cz
    
  2. vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu armatury@maflex.cz požadovat e-mailem na adrese armatury@maflex.cz, abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme
    
 2. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk/uoou).

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
   
 2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

 

11.5.2018

 

Ing. Jaroslav Sláma

jednatel

EJMAFLEX s.r.o.

 

Nejvyhledávanější zboží

Flexibilní kovové hadice

Doprovodný obrázek

Odvaděče kondenzátu

Doprovodný obrázek

Kompenzátory

Doprovodný obrázek